Text

Text

Text

Vård- och omsorgsutbildning


Information om Vård - och omsorgsutbildningen

Det startar en ny usk-utbildning om tre terminer från hösten 2021.

Vård- och omsorgsutbildning, nationellt yrkespaket för undersköterska/motsvarande 1500 p, tre terminer med möjlighet att stanna vid 800 p motsvarande vårdbiträdesutbildning


Utbildningen pågår vanligtvis under tre terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på
heltid.

Vård- och omsorgsutbildningen är en flex/distansutbildning. Flexibelt lärande på
distans innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja studierna. Skolan erbjuder
och rekommenderar att du deltar på lektionsdagar, vilka är cirka en till tre dagar i veckan.
Ibland krävs obligatorisk närvaro.


Under tre terminer läser du 1350 poäng vård-och omsorgskurser. Om du inte redan har
godkända betyg i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p samt
Samhällskunskap 1a1, 50 p så tillkommer dessa kurser att läsa innan eller efter vård-och
omsorgskurserna.


Första studieveckorna inleds med en orienteringskurs med information, studieteknik samt ett
individuellt samtal med en lärare som tillsammans med dig lägger upp din utbildning.
Undervisningen och information mellan lärare och elev sker också genom skolans
lärplattform vilket innebär att du behöver tillgång till en dator samt internetuppkoppling.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Under utbildningens tre terminer ingår fyra veckors praktik/termin, så kallat arbetsplatsförlagt
lärande (APL). APL ordnas av skolan. Du tilldelas en handledare och följer dennes
arbetsschema. Tänk på att APL innebär praktik även under kvällar och helger.


Termin 1, 500 p
Orienteringskurs, 50 p
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social omsorg 1, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso-och sjukvård 1, 100 p
APL 4 v i äldreomsorgen


Termin 2, 450 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Eventuellt STOPP efter 700 p för Vårdbiträde 800p (tillkommer kursen Svenska 1/ Svenska som
andraspråk 1, 100 p)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
APL 4 veckor inom funktionshinderområdet/psykiatri

Termin 3, 450 p
Social omsorg 2, 100 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Omvårdnad 2, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Vård och omsorg specialisering, 100 p
APL 4 v Sjukvård


Efter avslutad utbildning med 1500 poäng godkända betyg i kurserna enligt ovanstående så
utfärdas ett diplom från Vård-och omsorgscollege som intygar att du läst en kvalitetssäkrad
utbildning.
Vid stopp för vårdbiträdesutbildning med 800 poäng godkända kurser enligt ovanstående så
utfärdas ett intyg från Vård-och omsorgscollege.

Detta med reservation för ändringar.


Terminstider

Terminstider vt – 21

22 v T1 -3, 11/1- 11/6 och minst 440 p/heltid

15 v i T4, 11/1 - 23/4 = 300 p

Terminstider ht- 21 :

T1: 18/8 – 21/12

T3: 23/8 – 24/12

T4: 23/8 – 26/11

Lärarexpedition
Vård och omsorgsutbildningen finns på Allévux lokaler på Östra Storgatan 13 i Hallsberg, plan 3.

Viktiga telefonnummer:
Studievägledare: 070-589 81 35
Skolsekreterare: 070-283 64 33
Rektor: Lena Hansson 072-520 18 00
Samordnande lärare: Siw Larsson, 0705-878606


Ansökan

För att vara behörig till studier inom Vuxenutbildningen måste du ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande.

Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper.

Vi tillämpar kontinuerlig antagning. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas i den ordning de kommit in.

Reservplacering tillämpas.


Ansökan till Ht 21; 210415 - senast 210601

Din ansökan sker digitalt via hemsidan

Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux
Box 20
694 21 Hallsberg

Till ansökan bifogas

  • Personbevis
  • Tidigare betyg
  • Observera att det krävs förkunskaper med godkända betyg i Svenska och Matematik grund som ska bifogas ansökan till vård- och omsorgsutbildningen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se