Likabehandlingsplan Allévux 2022-2023

Inledning

Varför likabehandlingsarbete?

Skolan har  ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering.
Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och begreppsförklaring och en beskrivning på hur Allévux arbetar för att främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Den beskriver också våra rutiner för vad vi gör för att upptäcka och åtgärda kränkningar.

Ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att

 • skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
 • skapa mötesplatser mellan människor
 • skapa förståelse för olikheter
 • uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

Bakgrund i genomsyrande perspektiv och definitioner

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att kvinnor
och män ska ha samma makt så måste de ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Jämlikhet

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde och om makten i samhället för olika grupper, till exempel beroende på hudfärg, religion, funktionsnedsättning eller kön.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Etnicitet

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Etnisk tillhörighet handlar om hur du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund och sin individuella historia.

Lagar gällande diskriminering och kränkande behandling

Lagar som styr arbetet mot kränkande behandling och diskriminering:

 • Skollagen (2010:800)
 • Diskrimineringslagen (2008:567)

Huvudmannen för skolverksamheten, Sydnärkes utbildningsförbund, ansvarar för att anställda och uppdragsgivare följer de skyldigheter som anges i lagen när de handlar i tjänsten.

I lagtexterna görs följande definitioner:

 • Diskriminering: ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan).
 • Trakasserier: ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Kränkande behandling: ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Under denna definition hamnar allt som upplevs kränkande av en elev och som inte faller under ovanstående definition och inte kan kopplas till diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin könstillhörighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av hur man uppfattar sitt kön eller hur man uttrycker sig eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön.
 • Etnisk tillhörighet – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin hudfärg eller sitt etniska eller nationella ursprung.
 • Funktionsnedsättning – att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att man har varaktiga fysiska, psykiska eller intellektuella begränsningar. Sedan 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen.
 • Sexuell läggning – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av att man är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.
 • Religion eller annan trosuppfattning – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning
 • Ålder – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin ålder.

Förväntningar

Som elev kan du förvänta dig av oss att vi…

 • bemöter dig med respekt.
 • gör allt vi kan för att förebygga och hjälpa om du råkar ut för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • kommer att ingripa vid alla former av kränkande tilltal..

Vi förväntar oss av dig som elev att du…

 • bemöter andra med respekt.
 • använder ett vårdat språk.
 • aldrig bidrar till att någon blir trakasserad eller kränkt.

Rutiner för utredning och dokumentation vid kränkning

All personal på skolan har skyldighet att ingripa om de ser att någon elev blir illa behandlad eller trakasserad.

Om du eller någon annan du känner som är elev på skolan blir utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska du berätta om det som skett för någon i personalen som i sin tur informerar rektor Du kan också välja att ta direktkontakt med rektor. Rektor ansvarar för att  utreda händelsen och dokumentera förloppet. De åtgärder som blir följden av det inträffade dokumenteras också.

Vid diskriminering eller kränkande behandling ska alltid rektor informeras!